Stanovy Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních

I. Základní ustanovení

 1. Sdružení se nazývá plným názvem „Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních“ (dále jen Sdružení)
 2. Sdružení má postavení právnické osoby soukromého práva dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s působností na území České republiky.
 3. Sdružení je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky.
 4. Sídlem Sdružení jsou Mariánské lázně.

II. Hlavní poslání a cíle činnosti

 1. Základním posláním Sdružení je sdružovat absolventy Hotelové školy v Mariánských Lázních, prohlubovat jejich další odborné znalosti, organizovat pro ně odborné semináře, kurzy, setkání, zájezdy, exkurze a další akce dle plánu činnosti Sdružení, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
 2. Pomáhat a podporovat rozvoj odborných a praktických znalostí v hotelovém školství žáků Hotelové školy v Mariánských Lázních a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
 3. Pomáhat při organizování zahraničních aktivit, výměn a zvyšování odbornosti jak absolventů, tak i žáků školy.
 4. Podporovat charitativní a sociální činnost.
 5. Sdružení je organizace nepolitická, dobrovolná a přístupná každému absolventu Hotelové školy v Mariánských Lázních a odborníkům, kteří mají o členství ve Sdružení zájem a jsou ochotni pomáhat při zvyšování odborných i teoretických znalostí, a to jak u absolventů tak i u žáků školy.

III. Členství ve Sdružení

 1. Členství ve Sdružení je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena Sdružení, především závazek dodržovat Stanovy Sdružení a dbát o jeho dobré jméno. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.
 2. Členem Sdružení se může stát každý mravně bezúhonný občan České republiky po dosažení 18 let věku a souhlasí bez výhrad se Stanovami Sdružení.
 3. Členem Sdružení se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, a to na základě smlouvy uzavřené se Sdružením, která musí mj. obsahovat časovou délku členství a zejména pak zda tato právnická osoba získává členská práva a  povinnosti a v jakém konkrétním rozsahu a za jakých podmínek.
 4. Členové Sdružení jsou:
  1. čestní
  2. činní
  3. smluvní
 5. Čestným členem může Sdružení jmenovat osobu starší 18 let, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj zájmů Sdružení.
 6. Činným členem je fyzická osoba starší 18 let, která byla přijata výborem Sdružení za člena a platí roční členský klubový příspěvek stanovený usnesením valné hromady Sdružení nebo z jejího pověření výborem Sdružení.
 7. Smluvním členem může být pouze právnická osoba, která se Sdružením písemně sjednala podmínky, rozsah a délku takového členství. Smluvním členem nemůže být osoba fyzická.
 8. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy Sdružení, ctít jeho dobré jméno, platit členský příspěvek dle typu členství. Přihláška musí obsahovat tyto minimální údaje:
  • určení typu členství
  • jméno, příjmení, data narození žadatele, bydliště
  • rodné číslo
  • národnost a státní příslušnost
  • prohlášení o souhlasu se Stanovami Sdružení a závazku tyto dodržovat
  • datum žádosti a podpis + podpisový vzor
  • rok a třída absolventa
 9. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje výbor Sdružení. Přijatý člen Sdružení obdrží Stanovy a v sídle Sdružení může nahlédnout do vnitřních předpisů Sdružení.
 10. Členství u činných členů se ročně obnovuje zaplacením ročního klubového příspěvku, který je splatný nejpozději do 31. března běžného kalendářního roku. Výše ročního příspěvku činí:
  • u důchodců všech variant 100,- Kč
  • u ostatních činných členů 300,- Kč
  Příspěvek je fixní, alikvotní propočet se neprovádí.
 11. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Je pouze na jeho svobodné vůli, zda a jak činnost Sdružení podpoří a nemůže být nijak upomínán.
 12. Členství ve Sdružení zaniká:
  • vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem, které je doručeno Sdružení
  • vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu dle těchto Stanov a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě (upozornění)
  • vyloučení pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména Sdružení, jakož i za zneužití majetku Sdružení, peněz a informací
  • úmrtím člena
  • uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního členství nebo z důvodu zániku smluvního člena
  • zrušením nebo rozpuštěním Sdružení
 13. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být předáno osobně nebo doporučeně do místa posledního známého bydliště. Vyloučení spadá do kompetence výboru, přičemž musí být předem ústně projednáno se dotčeným členem, je-li to možné. Nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání vyloučení ani rozhodnutí o něm. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje valná hromada, pokud sám výbor svoje rozhodnutí nezruší.

IV. Práva členů Sdružení

 1. Každý člen má právo:
  1. účastnit se na činnostech Sdružení
  2. účastnit se valné hromady
  3. uplatňovat své názory, návrhy a kritiku
  4. vyžadovat informace o činnosti Sdružení, jeho hospodaření
  5. být volen do orgánů Sdružení
  6. právo hlasovat a volit
  7. používat na oblečení nášivku či nálepku s logem Sdružení
 2. Právo hlasovat a volit mají pouze činní členové.
 3. Členem orgánů může být pouze člen Sdružení.

V. Povinnosti členů Sdružení

 1. Každý člen Sdružení je povinen:
  1. dodržovat Stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru Sdružení, přijatá dle Stanov
  2. podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí Sdružení
  3. dodržovat zásady etiky, občanskou morálku, ekologické normy a dbát dobrého jména Sdružení
  4. řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle Stanov Sdružení
  5. šetřit a chránit majetek Sdružení
  6. podílet se na popularizaci a propagaci Sdružení a jeho cílů
 2. Povinnosti smluvního člena upravuje uzavřená smlouva

VI. Orgány Sdružení

 1. Orgány Sdružení jsou:
  1. valná hromada
  2. výbor
  3. předseda

VII. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem Sdružení, kterou svolává minimálně jednou ročně předseda Sdružení nebo pověřený člen výboru.
 2. Svolání valné hromady musí být učiněno písemně vůči každému členu Sdružení, a to nejpozději 14 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením místa, termínu a programu valné hromady.
 3. Právo účasti na valné hromadě, právo hlasovat, být volen a volit každého člena Sdružení upravuje článek IV. Stanov.
 4. V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, jednací a volební řád a musí být ustaveny komise mandátová, volební a návrhová, pokud se na tom valná hromada usnese.
 5. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů, oprávněných k účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem — oprávněných voličů. Usnesení je přijato a volba je úspěšná tehdy, pokud získaly podporu minimálně nadpoloviční většiny z přítomných oprávněných voličů.
 6. Valná hromada zejména:
  1. projednává zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení, tuto zprávu schvaluje nebo ukládá nápravná opatření
  2. projednává kalendář aktivit na příslušný rok
  3. stanoví výši ročního příspěvku pro činné členy
  4. přijímá čestné členy Sdružení
  5. stanoví volební období orgánů Sdružení, které nesmí být delší než čtyři roky a kratší než dva roky a jejich početní složení
  6. volí členy výboru, přičemž může odvolat kteréhokoliv z jeho členů a rovněž může odvolat výbor celý
  7. plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru Sdružení
  8. rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z ekologických a jiných neziskových institucí
  9. rozhoduje o převodu vlastnictví majetku nebo o jeho zatížení cizími právy třetích osob
  10. schvaluje novelizaci Stanov
  11. rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení Sdružení a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku Sdružení
  12. schvaluje odměny pro členy výboru Sdružení
  13. schvaluje plán práce Sdružení na běžný rok a jeho rozpočet
 7. K platnosti rozhodnutí o zániku Sdružení je vždy třeba minimálně třípětinové většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů Sdružení s hlasem rozhodujícím.

VIII. Předseda Sdružení

 1. Předseda Sdružení je nejvyšším činovníkem Sdružení, který zastupuje Sdružení navenek vůči třetím osobám (statutární orgán),pokud není ve Stanovách uvedeno jinak a zodpovídá za správu a řízení Sdružení.
 2. Předseda je oprávněn:
  1. svolávat řádnou valnou hromadu
  2. řídit zasedání výboru Sdružení, které svolává minimálně jedenkrát za dva měsíce či dle potřeby
  3. přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením valné hromady nebo výboru, vždy však v souladu se Stanovami
  4. uzavírat jménem Sdružení příp. pracovněprávní vztahy
  5. Za nepřítomného předsedu jedná v rozsahu jeho pravomocí sekretář výboru.

IX. Výbor Sdružení

 1. Výbor Sdružení, v jehož čele stojí předseda, je nejvyšším výkonným orgánem Sdružení, který Sdružení řídí mezi zasedáními valné hromady. Výbor má 5 členů.
 2. Výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě nebo ve věcech, které mu byly uloženy valnou hromadou, příp. ve věcech předvídaných Stanovami.
 3. Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala jejich minimálně nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty.
 5. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje jednatel výboru, který rovněž zodpovídá za administrativu Sdružení.
 6. Výbor a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.
 7. Výbor Sdružení je povinen mít pravidelný měsíční přehled o plnění schváleného rozpočtu, o stavu účtu, o jeho pohledávkách a závazcích a o stavu majetku.
 8. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena Sdružení staršího 18 let.

X. Majetek a hospodaření Sdružení, jednání jeho jménem

 1. Majetek Sdružení tvoří zejména finanční fondy, DHIM, HIM, NHIM, pohledávky a jiná majetková práva. O majetku vede Sdružení předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.
 2. Zdroje majetku tvoří zejména:
  1. členské příspěvky
  2. dary a podpory od třetích osob
  3. příjmy z činnosti Sdružení dle jeho cíle a poslání
  4. příjmy z reklam, pronájmu či zcizení majetku
  5. příjmy z vkladů, účtů Sdružení
  6. dotace, subvence z republikového rozpočtu či rozpočtů obecních
 3. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem, schváleným valnou hromadou. Za hospodaření odpovídá výbor, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem Sdružení ti činovníci, členové či zaměstnanci, kteří je provedli nebo uzavřeli.
 4. Finančními prostředky Sdružení v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda a jednatel Sdružení, příp. pověřený člen či zaměstnanec.
 5. Jménem Sdružení jedná a toto zastupuje ho navenek předseda. Právní úkon v ceně nad 10 000,- Kč či úkon v obligatorní písemné formě musí vlastnoručně podepsat vždy předseda a jednatel. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí Sdružení škodu, odpovídá za ni Sdružení dle platného práva.
 6. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor Sdružení pokladnu a dále pak běžný účet. Podpisové právo zajišťuje výbor tak, že případná dispozice je vázána na kombinaci minimálně dvou členů výboru Sdružení.
 7. Je-li to užitečné, může výbor Sdružení pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat pojistné smlouvy.
 8. S majetkem Sdružení a nehmotnými právy může výbor nakládat pouze na základě souhlasného usnesení valné hromady či dle zmocnění uvedeného ve Stanovách.

XI. Ustanovení přechodná a závěrečná

Stanovy v tomto znění budou registrovány na Ministerstvu vnitra České republiky dle zákona čís. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.